0
Home - BUSINESS - 유지관리분야

 

유지관리란? 교량의 안전상태를 점검하고, 구조물의 상시 유지관리 및 일상보수를 통해 구조물을

                 최상의 상태로 관리하여, 구조적 안전성과 통행편의를 보장할 수 있도록 점검 및

                 유지관리 일상보수를 실시하는 것을 그 목적으로 한다.

 

       1. 진동실험 검사(교량및구조공학회 실시)

                 

       2. 측량 검사

 

                  

    

       3. 볼트 재체결 검사

 
 

 

 

 

 

 

      

     4. 외부 도색 유지관리